top of page

Algemene voorwaarden Dansschool Modern Motion 2020-2021

 

Voor leden en betalingsplichtigen geld het volgende: Voor het volgen van lessen of het inhuren van dansschool Modern Motion voor een opdracht is het van belang dat voor+achternaam, adres, telefoonnummer en mailadres worden genoteerd. Deze gegevens zullen worden opgeslagen in ons klant/contact bestand en zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Dansschool Modern Motion is verplicht om zich vanaf 24 mei 2018 te houden aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Belangrijke informatie, betalingsherinneringen, facturen e.d. zullen per mail worden gestuurd. Wanneer er niet op onze mails gereageerd wordt, zullen wij per post brieven versturen of telefonisch contact met u opnemen. Mocht er bijvoorbeeld iets gebeuren met een leerling tijdens de lessen, wilt Modern Motion u ook graag telefonisch kunnen bereiken.


Algemene regels

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten en/of werkzaamheden van Modern Motion.

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Het inschrijfformulier is een schriftelijke overeenkomst en vindt u op de website dansschoolmodernmotion.com, ook kunt u een formulier krijgen bij de docent.

Leden en bezoekers van Modern Motion, dienen zich te houden aan de regels en de aanwijzingen van de eigenaar/docent.

Modern Motion heeft het recht zonder opgaaf van reden leden/bezoekers de toegang tot lessen van Modern Motion te weigeren. Dit geldt ook voor deelname aan workshops, optredens, wedstrijden en andere activiteiten.

Modern Motion is gerechtigd om foto’s en andere opnamen te (laten) maken van alle activiteiten van de dansschool, en deze vervolgens te publiceren op social-media voor commerciële doeleinden. Tenzij er geen toestemming is gegeven op het inschrijfformulier

Indien een fotograaf wordt ingehuurd door Modern Motion, mag hij/zij het (door Modern Motion geselecteerde) eindresultaat gebruiken voor zijn/haar portfolio.

Zonder toestemming van Modern Motion mogen er geen beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt tijdens de lessen noch mogen deze op social-media geplaatst worden.

Het is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming werken van Modern Motion te gebruiken voor andere doeleinden dan die zijn vastgesteld door Modern Motion.

Bij overtreding van dit verbod, geldt een directe opeisbare boete van €1500,- per overtreding. Voor iedere dag dat de overtreding voort/duurt geldt een extra boete van €500,-.

Aansprakelijkheid 

Modern Motion is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen tijdens de danslessen.

Modern Motion is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook voor de heen -en terugreis van lessen, workshops, optredens, wedstrijden en andere activiteiten die door Modern Motion worden geïnitieerd.

Indien u gezondheidsproblemen heeft dient u voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan danslessen/dansactiviteiten bij Modern Motion verantwoord is. Deze gezondheidsproblemen dienen ten allen tijden schriftelijk te worden gemeld bij Modern Motion en mondeling bij de docent van de desbetreffende dansles of activiteit.

Inschrijven & Betalingen

Voor het moment van inschrijving dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag en het aantal lessen. Ook dient u zich te informeren over de hoogte van het cursusgeld en de betalingsregeling. Deze informatie is allemaal te vinden op de website dansschoolmodernmotion.com.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verbindt u zich tot weder opzegging. Dit wil zeggen dat u automatisch ingeschreven blijft staan, tot u zichzelf schriftelijk afmeld via e-mail.

Modern Motion hanteert een opzegtermijn van één kalendermaand, volgend op de maand van opzegging. Indien halverwege de maand wordt opgezegd, wordt de opzegging geacht te zijn gedaan per laatste dag van de maand en is de overeenkomst beëindigd per de maand daaropvolgende (voorbeeld: indien de leerling op 12 februari opzegt, is de overeenkomst per 1 april beëindigd)

Als een cursist tijdens het dansseizoen het aantal lessen dat hij/zij volgt wilt wijzigen, dient dit schriftelijke te worden aangegeven. Modern Motion hanteert hiervoor een termijn van één kalendermaand, volgend op de maand van de schriftelijke melding. (voorbeeld: indien op 12 februari wordt aangegeven dat de leerling in plaats van 2 lessen nog 1 les in de week wilt volgen, gaat het nieuwe tarief in per 1 april)

Als een cursist/ouder/verzorger het gehele seizoensbedrag in één keer vooraf heeft betaald en de cursist wilt vroegtijdig opzeggen, is teruggave van lesgeld niet mogelijk.

Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht u zich tot betalen van het lesgeld.

Minderjarigen kunnen zich niet inschrijven zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s). Deze toestemming dient schriftelijk te gebeuren door ondertekening van het inschrijfformulier welke bindend is v.w.b. de betaling.

Een cursusjaar bestaat uit tien maanden (de danslessen stoppen eind juni en beginnen de eerste week van september weer). Vakanties en vrije dagen zijn te vinden op de website dansschoolmodernmotion.com .

Modern Motion is bevoegd, ook tijdens een cursusjaar, wijzigingen in de lesdagen en lestijden in te voeren indien dit noodzakelijk is. Lesdagen en lestijden zijn te vinden op de website dansschoolmodernmotion.com .

Ieder cursusjaar kunnen de tarieven van de lessen worden gewijzigd. De tarieven zijn te vinden op de website dansschoolmodernmotion.com .

Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de docent, wordt de les gegeven door een vervanger. Indien dit niet mogelijk is, zal de les komen te vervallen en wordt deze les op een ander moment (te bepalen door Modern Motion) ingehaald als dat mogelijk is in stadsatelier Ons Huis.

Bij 2 of minder leerlingen behoudt Modern Motion zich het recht voor de les te laten vervallen.

Afwezigheid tijdens lessen, ongeacht de reden, bevrijdt u niet van betaling van het lesgeld. In geval van een ernstige blessure kunt u, door overlegging van een verklaring van uw huisarts, tijdelijk worden uitgeschreven en hoeft u voor deze periode van rust geen lesgeld te betalen.

Overige regels

Dansen doen we in kleding die daarvoor bedoeld is. Er worden geen spijkerbroeken gedragen, andere kledij waar geen stretch (bewegingsvrijheid) in zit wordt afgeraden. Joggingbroeken, leggings of jazzbroeken zijn erg geschikt.

Schoenen die ook buiten worden gedragen mogen niet gedragen worden tijdens de lessen. Er dient verantwoordelijk schoeisel gedragen te worden, teneinde blessures te voorkomen.

Het is mogelijk één gratis proefles te volgen. Hierbij dient de deelnemer(ster) daadwerkelijk deel te nemen aan de les. Enkel kijken is niet mogelijk.

Mobiele telefoons staan uit tijdens de lessen, zodat deze niet voor afleiding zorgen.

Roken, alcoholische dranken en gebruik van verdovende middelen zijn ten strengste verboden.

Kauwgom is niet toegestaan tijdens de lessen. Er word ook niet gegeten tijdens de les.

Blijf van elkaars spullen af en behandel elkaar met respect.

 

Huisregels i.v.m. Covid-19

 

Voordeur gaat dicht tijdens de dansles: Om er voor te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk in het pand zijn, gaat tijdens de lessen de voordeur dicht . Dit betekend dat jullie 5 minuten voor de les begint, buiten moeten verzamelen zodat ik jullie als groep naar binnen kan laten (en na de les weer als groep naar buiten laat).

Als je te laat bent moet je het van te voren melden .(doe dit echt voor dat de les begint, anders sta je voor een dichte deur.)

Ik wil aan de ouders vragen om de jonge dames thuis al om te kleden en niet meer mee naar binnen te lopen, de jonge dansers worden naar de zaal en naar de deur begeleid.

 

Hygiëne: Bij binnenkomst moet iedereen de handen ontsmetten en via de aan gegeven route naar de danszaal lopen, allemaal netjes op anderhalve meter.

Voor elke les desinfecteren wij de deurklinken en trapleuningen en vragen wij jullie zo min mogelijk andere oppervlakte aan te raken. Bedenk ook dat je vaker aan je gezicht zit als je lange/losse haren hebt, dus vergeet niet je haar in een knot of staart te doen.

 

Gezondheids controle: Bij verkoudheids- klachten of grieperige symptomen moeten jullie thuis blijven. Als we tijdens de les merken dat iemand snotterig is of andere symptomen heeft, zullen we je vragen om naar huis te gaan.

Tijdens de lessen registreren we wie er aanwezig is zodat we goed bij kunnen houden wie tegelijk in één ruimte is geweest, i.g.v. nieuwe besmetting.

 

Om flinke boetes (voor de dansschool en jullie zelf) en het sluiten van de dansschool te voorkomen moeten we ons aan deze (hopelijk tijdelijke) regels houden. Zodat iedereen in een fijne, veilige omgeving kan dansen.

bottom of page